Obec Martovce sa nachádza v komárňanskom okrese na Malej dunajskej nížine. Sídlo okresu, Komárno, takisto ako aj sídlo susedného okresu, Nové Zámky ležia vo vzdialenosti 18 km od obce.

Komárňanský okres

Komárňanský okres je územný správny celok Slovenskej republiky, patrí do Nitrianskeho kraja. Jeho celková rozloha je 1100 kilometrov štvorcových, počet jeho obyvateľov je 103 995 osôb (2011). Jeho sídlom je Komárno. Najväčšia časť okresu sa nachádza na území bývalej Komárňanskej župy.
Komárňanský okres bol vytvorený v roku 1923, jeho dnešné hranice boli vytvorené pri reforme verejnej správy v roku 1960, odvtedy sú nezmenené.
V roku 2011 bolo z počtu 103 995 osôb 66 356 (63,8%) maďarskej a 29 463 (28,33%) slovenskej národnosti. Od roku 1994 tvorí okres 41 obcí, z ktorých 3 majú štatút mesta (Komárno, Kolárovo a Hurbanovo).

Prírodné prostredie

Martovce ležia v objatí – dvoch, dnes už mŕtvych riek – Nitry a Žitavy. Obidve rieky sa spájajú bezprostredne pod obcou. Neďaleko tečie aj rieka Váh. Obyvatelia obce nazývajú toto romanticky krásne miesto deltou Žitavy, ale ho nevytvorila príroda, ale vzniklo umelo, pri mnohonásobnej regulácii obidvoch riek (medzi rokmi 1895-1905).Okrem už spomínaných riek sa uprostred dediny nachádza stará Nitra, ktorá tu zostala spred sveta pred reguláciami riek. Ďalej má obec vnútorný jazerný systém, ktorý v súčasnosti pozostáva z 3 jazier (dávnejšie ich bolo 7). Z nich najdôležitejšie sú jazerá Horváth a Héder, obidve s rozlohou zhruba jeden hektár. Na brehu jazera Horváth sa nachádzajú dva pozostalé duby, takzvané mileniálne stromy, ktoré boli vysadené na počesť vodcov príchodu Maďarov do vlasti, v roku milénia, v roku 1896.

Obec pozostáva z troch zemepisne ostro od seba oddelených častí, ktoré sú od seba oddelené riekami, resp. sú navzájom spojené mostami. Prvá časť dediny leží od Žitavy po starú Nitru, druhá od nej po novú Nitru, tretia časť sa rozprestiera za novou Nitrou. 

V blízkosti dediny sa nachádza iba jeden kopec, piesočnatý kopec Aba ležiaci 3 km od dediny. Kopec Aba leží 126 metrov nad hladinou mora, kým Martovce majú nadmorskú výšku iba 112 m. Táto nadmorská výška bola odmeraná pri prahu kostola, toto je najvyšší bod obce.

Poloha dediny a jej prírodné danosti majú hlavne pozitíva, z ktorých môžeme vyzdvihnúť hlavne vplyv riek a jazier, vďaka ktorým sa 90 % obyvateľstva až do začiatku 1900-tych rokov živilo rybolovom. Ďalšou prednosťou polohy dediny bola jej uzavretosť, dôsledkom ktorej sa obyvateľstvo stalo súdržnejším, vďaka tomu sa mohli miestne zvyky veľmi dlho zachovať. To, že usadlosť leží v objatí vôd, malo aj svoje tienisté stránky, pretože ju často postihovali povodne.V okolí Martoviec bol vodný a živočíšny svet veľmi pestrý. Voľakedy tak častých lisiek čiernych, vodných kurčiat, dropov a modrých vrán sa do dnešných dní veľmi znížil, ba niektoré aj zmizli z chotára dediny.

Hodnotné územia boli vyhlásené za chránené. Prírodnú rezerváciu Žitavský luh tvorí močaristé územie medzi priehradami na Žitave. V krásnom prírodnom prostredí sa tu nachádzajú chránené a ohrozené vodné, resp. močiarne druhy živočíchov a rastlín.

Prírodná rezervácia Gémes je močiar zarastený vŕbami, ktorý sa nachádza uprostred obrábanej poľnohospodárskej pôdy na okraji obce.