Common Heritage: Zachovávanie tradícií v obciach Martovce – Neszmély

Obec  Martovce v spolupráci s maďarskou obcou Neszmély a združením Via Nova ICS realizuje v rámci programu spolupráce Interreg V – A Slovenská Republika – Maďarsko cezhraničný projekt pod názvom “Common Heritage: Zachovávanie tradícií v obciach Martovce – Neszmély” (kód: SKHU/1601/1.1/226). Projekt svojou podstatou prispieva k zvyšovaniu hospodárskej a územnej kohézie, poskytuje priestor na organizovanie kultúrnych aktivít nadregionálneho významu a budovanie chýbajúcej  infraštruktúry v Podunajskom území v obciach Martovce (SK) a Neszmély (HU). Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie atraktivity tejto časti HU-SK hranice cestou rozvoja ekoturistickej infraštruktúry v cezhraničnom území, a kontribúcia k inteligentnému, trvalo udržateľnému a inkluzívnemu rastu oboch dedín a ich okolia.  Aktivity projektu sú realizované s významným ohľadom na ochranu životného prostredia, s výhľadom na zabezpečenie väčšej pozornosti voči prírodným a kultúrnym hodnotám oboch dedín. Malebné obce iniciovali vzájomnú užšiu strategickú spoluprácu s cieľom záchrany kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu. V oboch dedinách sú aj v súčasnosti organizované podujatia regionálneho a cezhraničného významu. V Neszmély sú každoročne organizované „Dni Mostu priateľstva“, ktorého doplnkové aktivity sa konajú na SK strane formou rotácie stále v inej obci. Najkrajšou časťou je „večerný rituál plávajúcich sviečok na Dunaji“. V Martovciach sa pravidelne koná podujatie regionálneho významu v areáli parku Feszty. VIA NOVA organizuje podujatie Martfest na národnej úrovni a s čoraz väčšou popularitou. Zmyslom predkladaného projektu je rozvoj spoločného komplexného turistického balíka, vzdelávanie dobrovoľníkov ako miestnych hostiteľov a vybudovanie vhodnej infraštruktúry na tento účel. Cieľovými skupinami sú obyvatelia územia Gerecse (HU) and Podunajska (SK), miestne komunity, podnikatelia, turisti a mimovládne organizácie.

Vedúci partner: Obec Martovce

Celkový rozpočet projektu: 1 804 549,78 €

Príspevok z ERDF: 1 533 867,30 €